ALGEMENE VERKOOP EN LEVERING VOORWAARDEN

Verkoop en Leveringsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen OX Tools NL B.V. gevestigd te Maasland, verder te noemen OX Tools, en elke andere derde met wie OX Tools een overeenkomst is aangegaan. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien deze afwijking schriftelijk door OX Tools is bevestigd.

 2. Onze offertes en prijzen, ook welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, zijn onzerzijds steeds vrijblijvend. Indien met name na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden in kostprijs, door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderzijds, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.

 3. Alle prijzen zijn berekend inclusief emballage en exclusief B.T.W. en gesteld in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor facturen boven € 220,00 nemen wij de vrachtkosten voor onze rekening. Orders beneden € 220,00 worden belast met vracht- en behandelingskosten van € 20,00. Het minimum bestelbedrag is € 50,00 netto.

 4. De mogelijkheid bestaat dat geleverde goederen een kleine, onbelangrijke afwijking vertonen van het door u bestelde. Een dergelijke afwijking kan geen reden zijn tot ontbinding van de verkoopovereenkomst of tot enigerlei vorm van schadevergoeding.

 5. Het risico van het gekochte is vanaf het ogenblik dat de goederen ons bedrijf verlaten voor rekening van de koper.

 6. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard ook, daaronder te begrijpen werkstaking en niet voldoen aan hun verplichtingen van onze leveranciers. Wij zijn niet aansprakelijk voor vergoeding van enigerlei schade ontstaan door te late levering. Te late levering kan slechts in onderling overleg het annuleren van een order tot gevolg hebben.

 7. Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 3 werkdagen na ontvangst der goederen. Uitsluitend schade aan door ons geleverde goederen wordt vergoed, indien wij uw schrijven op tijd ontvangen hebben. Voor eventuele andere kosten zijn wij niet aansprakelijk. Indien de goederen zijn afgeleverd na een handtekening voor ontvangst aanvaardt OX Tools geen enkele aansprakelijkheid indien op dat document geen ondertekende aantekening is gesteld omtrent mogelijke schade.

 8. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum netto. De koper is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist.

 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor over het te laat betaalde bedrag een rente in rekening te brengen met een minimum van de wettelijke rente van het tijdstip van in gebreke zijn en een maximum van 10% per kalendermaand. Incassokosten met een minimum van € 200,00 zijn voor rekening van de wederpartij.

 10. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendom der geleverde goederen voor tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De koper is verplicht de niet betaalde goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven en machtigt ons of degene, die wij daartoe aanstellen reeds nu alsdan de ruimte, waar de goederen opgeslagen liggen, te betreden en de goederen weg te halen.

 11. Advies en gebruikswijzigingen worden op basis van ervaringen en proeven naar eer en geweten meegedeeld en verbinden ons tot niets, behalve indien de tekortkomingen van dusdanige aard zijn dat de koper volgens de wet aanspraak mag maken op garantie of schadevergoeding. Hier gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan het vervangen van de foutieve goederen. Alle overige kosten zijn voor de koper. De gebruiker van het product moet bij elke inbouwsituatie en vóór de verwerking ervan nagaan of het vrij is van gebreken en of het zich leent voor het voorziene doel. Vóór de verwerking van dergelijke producten, die bijvoorbeeld wegens hun innovatieve karakter anders zijn en daardoor afwijken van de bekende regels van de techniek, dient de klant daarvoor met zijn opdrachtgever de nodige afspraken te maken.

 12. Producten kunnen worden aangetast door slijpsel of bij het blootstellen aan chemicaliën, producten die chemicaliën bevatten zoals cement, mortel, tegellijm of andere stoffen. OX Tools NL B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade.

 13. Eigendomsvoorbehoud. OX Tools behoudt zich het eigendom voor van alle door haar krachtens gesloten en nog te sluiten overeenkomsten aan koper afgeleverde en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Voorts geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die OX Tools tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten zoals hiervoor in de artikelen 8, 9 en 10 bedoeld. Door OX Tools afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is OX Tools gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Koper is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van OX Tools, te bewaren.

 14. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de wederpartij kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van OX Tools en daar onvoorwaardelijk mee in te stemmen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door OX Tools bevestigd, zijn de algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing.

 15. Voor eventuele vergissingen  of onjuiste gegevens in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, noch verplicht worden te leveren tegen een eventueel onjuist afgedrukte prijs.

 16. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 17. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nr. 74518178

 

© OX Tools NL B.V.